فیلمبرداری

Move-the-camera1

قوانین حرکتی دوربین فیلمبرداری

شاید برای شما هم بارها اتفاق افتاده، فیلمی ببینید که در صحنه ای انتظار دارید دوربین ثابت باشد تا متوجه موضوع شوید ولی دوربین حرکت می...