جنگی

۱۲ نیرومند
6.6

۱۲ نیرومند

Jan. 16, 2018

۱۲ نیرومند

۱۲ نیرومند 12 strong که همچنین با نام ۱۲ نیرومند: داستان واقعی محرمانه از سواره‌نظام 12 Strong: The Declassified True Story Of The Horse Soldiers ...