برچسب: Georges Méliès

Cendrillon-Cinderella-Georges-Melies
بعدا تماشا کنیداضافه شد

نخستین فیلم سیندرلا 1899

نخستین فیلم ساخته شده بر اساس داستان سیندرلا با کارگردانی ژرژ ملی یس Georges Méliès به سال 1899 عنوان این فیلم کوتاه 6 دقیقه ای به ف...