سایت در حال بروزرسانی می باشد. بزودی با شما خواهیم بود.

باکس آفیس

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$12M
 • فروش کل $50M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$8.6M
 • فروش کل $31M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$6.7M
 • فروش کل $187M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$5.5M
 • فروش کل $95M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$5.4M
 • فروش کل $64M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$3.7M
 • فروش کل $114M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$3.1M
 • فروش کل $3.1M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.8M
 • فروش کل $24M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $44M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$2.1M
 • فروش کل $20M