سایت در حال بروزرسانی می باشد. بزودی با شما خواهیم بود.

باکس آفیس

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$57M
 • فروش کل $469M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$53M
 • فروش کل $53M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$11M
 • فروش کل $11M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$10M
 • فروش کل $165M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$5.5M
 • فروش کل $5.5M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3.3M
 • فروش کل $16M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$2M
 • فروش کل $90M
 • هفته اکران 8
 • فروش اخرهفته$1.7M
 • فروش کل $168M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$1.5M
 • فروش کل $1.5M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$1.5M
 • فروش کل $2M
pwa

console.log("Hello world");